تعمیر و نگهداری تجهیزات


اینرژی برای کالاهای ارائه شده خدمات فنی در حوزه طراحی مکانیزم های ساختاری جایگاه ها، نصب و راه اندازی تجهیزات صنعتی، تعمیر و نگهداری و پیاده سازی ساختاری جایگاه ها ارائه می دهد. خدمات فنی ارائه شده در اینرژی توسط کارشناسان و نیروهای فنی و متخصص اینرژی ارائه می گردد. خدمات ارائه شده شامل موارد زیر می باشند:

  • طراحی مکانیزم های ساختاری جایگاه های سوخت (فاز صفر – فاز یک)

  • نصب و راه اندازی تجهیزات صنعتی

  • تعمیر و نگهداری تجهیزات

  • پیاده سازی ساختاری جایگاه های سوخت ( فاز دو – فاز سه)