جعبه تقسیم

اینرژی – Inergy فروشگاه تجهیزات جایگاه سوخت بنزین ، گازوئیل و سایر سوخت‌ها

ارائه کننده انواع ایمنی و ضد انفجار همچون جعبه تقسیم – junction-box مورد استفاده بای تامین روشنایی در بخش های پرخطر جایگاه های پمپ بنزین