سوکت پلاگ

اینرژی – Inergy فروشگاه تجهیزات جایگاه سوخت بنزین ، گازوئیل و سایر سوخت‌ها

ارائه کننده انواع تجهیزات ایمنی و ضد انفجار مانند سوکت پلاگ – plug-and-sockets مورد استفاده بای تامین روشنایی در بخش های پرخطر جایگاه پمپ بنزین