سوئیچ های وضعیتی

اینرژی – Inergy فروشگاه تجهیزات جایگاه سوخت بنزین ، گازوئیل و سایر سوخت‌ها

سوئیچ های وضعیتی – position switches از تجهیزات مورد استفاده در تابلو کنترل فرمان، مورد استفاده در صنایع و تجهیزات جایگاه های پمپ بنزین.