چراغ ضد انفجار

اینرژی – Inergy فروشگاه تجهیزات جایگاه سوخت بنزین ، گازوئیل و سایر سوخت‌ها

ارائه کننده انواع تجهیزات ایمنی و ضد انفجار مانند چراغ ضد انفجار – explosion-proof-light مورد استفاده در بخش های پرخطر جایگاه پمپ بنزین