آژیر فلاشر

اینرژی – Inergy فروشگاه تجهیزات جایگاه سوخت بنزین ، گازوئیل و سایر سوخت‌ها

ارائه کننده انواع تجهیزات ایمنی و ضد انفجار مانند آژیر فلاشر – audio and visual caution spotlight مورد استفاده برای اعلام هشدار در بخش های پرخطر جایگاه پمپ بنزین