پروژکتور

اینرژی – Inergy فروشگاه تجهیزات جایگاه سوخت بنزین ، گازوئیل و سایر سوخت‌ها

ارائه کننده انواع تجهیزات ایمنی و ضد انفجار همچون پروژکتور – explosion-proof-floodlight مورد استفاده برای تامین روشنایی در بخش های پرخطر جایگاه پمپ بنزین