چراغ آویز

اینرژی – Inergy فروشگاه تجهیزات جایگاه سوخت بنزین ، گازوئیل و سایر سوخت‌ها

ارائه کننده انواع تجهیزات ایمنی و ضد انفجار همچون چراغ آویز – Pendant Light Fitting مورد استفاده برای تامین روشنایی در بخش های پرخطر جایگاه پمپ بنزین