چراغ خروج اضطراری

اینرژی – Inergy فروشگاه تجهیزات جایگاه سوخت بنزین ، گازوئیل و سایر سوخت‌ها

ارائه کننده انواع تجهیزات ایمنی و ضد انفجار همچون چراغ خروج اضطراری – emergency-exit-light مورد استفاده بای تامین روشنایی در بخش های پرخطر جایگاه پمپ بنزین