گلند و بوشینگ ضد انفجار

اینرژی – Inergy فروشگاه تجهیزات جایگاه سوخت بنزین ، گازوئیل و سایر سوخت‌ها

ارائه کننده انواع تجهیزات ایمنی و ضد انفجار مهمچون گلند و بوشینگ ضد انفجار – Cable gland and bushing مورد استفاده در بخش های پرخطر جایگاه پمپ بنزین