گلند کابل

اینرژی – Inergy فروشگاه تجهیزات جایگاه سوخت بنزین ، گازوئیل و سایر سوخت‌ها

ارائه کننده انواع تجهیزات ایمنی و ضد انفجار همچون گلند کابل – cable gland ضد انفجار جهت اتصال انتهای کابل به تابلو، محفظه ها، باک ها و یا جعبه برق در مناطق پرخطر مانند جایگاه پمپ بنزین