جایگاه سوخت سیار

طراحی و تجهیز جایگاه های سیار و کانتینری سوخت ، خودرو سوخت رسان سیار و تانکر حمل سوخت