مخزن سوخت

مخزن سوخت چیست؟

مخزن سوخت (Storage Tank) وسیله ای جهت نگه داری مواد است و از لحاظ هندسه و ساختمان مخزن، جنس مخزن، ماده ذخیره شده در مخزن، فشار بخار سیال درون مخزن، روزمینی یا زیر زمینی بودن مخزن و… به گروه های مختلفی تقسیم می شود. بـه دلايـل زيـادی از جمله يکسـان کـردن کيفيت محصـول , اندازه گيری حجـم محصول جهت فـروش , امکان بارگيـری و انتقـال بـه تانکـر يـا کشـتی در حداقـل زمان ممکـن و دلايل ديگر سـبب می شـود تامحصـولات را بعـد از توليـد, در مخـازن يـا تانـک های مناسـب ذخيـره نماينـد. از اصطلاح تانک بـرای ظروف ذخيره سـازی بـزرگ بـا کاربـرد جابجـا کـردن, ذخيـره سـازی , انـدازه گيری و حمـل و نقـل مايعات اسـتفاده می گـردد. مخازن ذخیره سازی حاوی مایعات آلی را می توان در بسیاری از صنایع یافت، از جمله تولید و تصفیه نفت، تولید پتروشیمی و شیمیایی، عملیات ذخیره سازی و انتقال فله، و صنایع دیگر که مایعات آلی را تولید می کنند.

مخزن روزمینی و زیرزمینی

مهم ترین متغیرهای انتخاب مخزن سوخت

میزان فراریت سوخت

در صورتـي کـه فشـار بخـار مـاده بـالا باشـد، ميبايسـت آنرا در مخـازن تحـت فشـار ذخيـره نمـود، در غيـر اينصـورت ميتـوان مـاده مـورد نظـر را در مخـازن کـم فشـار نگـهداري کـرد.

سمی بودن یا نبودن

در صورتـي کـه مـاده ذخيره شـونده سـمي باشـد، مي بايسـت در مخازنـي ذخيـره شـوند کـه خطـر نشـت مواد سـمي بـه حداقل برسـد.

میزان آتش گیری ماده

نقطـه اشـتعال، پايين تريـن دمايـي اسـت کـه در آن دما، بخار قابـل احتراق از ماده توليد ميشـود. هـر چه نقطه اشـتعال مـاده بالاتـر باشـد، در دمـاي بالاتـري از آن بخـار قابـل احتـراق توليد ميشـود؛ بـه عنوان مثـال نقطه اشـتعال بنزيـن حـدود -42 درجه سلسیـوس اسـت، بنابرايـن، بنزين در دمـاي معمولي داراي بخـار قابل احتراق اسـت. در حاليکـه نقطـه اشـتعال گازوئيـل حـدود 120درجـه سـانتيگراد اسـت. هر چـه نقطه اشـتعال بالاتر باشـد، ذخيره سـازي ماده آسـان تر و خطـرات کمتري هـم دارد.

معرفی انواع مخازن ذخیره سوخت

برای ذخیره مواد آلی از انواع مخازن زیر استفاده می شود

 • سقف ثابت : Fixed Roof Tanks (عمودی و افقی)
 • سقف شناور خارجی External Floating Roof Tanks
 • سقف شناور خارجی گنبدی (یا پوشیده) Domed External Floating Roof Tanks
 • سقف شناور داخلیInternal Floating Roof Tanks
 • فضای بخار متغیر و فشار (کم و زیاد) Pressure Tanks

مخزن سقف ثابت ( Fixed Roof Tanks)

مخازن ثابت سقف دارای منافذ و یا مجهز به دریچه فشار/ خلا هستند. دریچه فشار/ خلا به مخازن اجازه می دهد تا با فشار داخلی یا خلا جزئی کار کنند تا از آزاد شدن بخارات در طی تغییرات کوچک دما، فشار یا سطح مایع جلوگیری کند. مخازن سقف ثابت ممکن است دارای دریچه یا دریچه های اضافی باشند که به آنها دریچه های اضطراری گفته می شود، تا در صورت فشار بیش از حد بر روی مخزن، ظرفیت جریان هوا را افزایش دهند. از بین طراحی های موجود مخزن، مخزن سقف ثابت کمترین هزینه ساخت را دارد و به طور کلی حداقل تجهیزات قابل قبول برای ذخیره مایعات آلی در نظر گرفته می شود. مخازن سقفی ثابت افقی برای سرویس های زیر زمینی و زیرزمینی ساخته می شوند و معمولاً از فولاد، فولاد با پوشش فایبرگلاس یا پلی استر تقویت شده با فایبرگلاس ساخته می شوند. مخازن افقی عموما مخازن کوچک ذخیره سازی با ظرفیت کمتر از 40000 گالن هستند. مخازن افقی به گونه ای ساخته می شوند که طول مخزن بیش از شش برابر قطر نیست تا از یکپارچگی سازه اطمینان حاصل شود همچنین مجهز به دریچه های خلا تحت فشار، دریچه های سنجش و منافذ برای دسترسی به آنها هستند.

مخازن سقف ثابت

سقف خارجی شناور ( External Floating Roof Tanks)

یک مخزن سقف شناور خارجی (EFRT) متشکل از یک پوسته استوانه ای شکل باز و مجهز به سقفی است که روی سطح مایع ذخیره شده شناور است. با بـالا و پايين رفتن سـطح مايـع، سـقف نيـز حرکـت ميکند و با حرکت سـقف روي سـطح مايع از تبخير بيشـتر مايع جلوگيري ميشـود. ايـن نـوع مخـازن بـراي ترکيباتـي کـه داراي نقطـه اشـتعال پاييـن يـا فشـار بخـار بـالا هسـتند، مثـل بنزيـن، کاربـرد دارنـد. در مخـازن سـقف شـناور بيرونـي، سـقف در معـرض هـواي آزاد قـرار دارد و در صـورت بـارش بـاران و بـرف، روي سـقف قـرار ميگيرنـد. در ايـن حالـت ميبايسـت مسـير تخليـه روي سـقف تعبيه گـردد تا آب بـاران و همچنيـن آبـي کـه بـرای شستوشـوي سـقف اسـتفاده میشـود، از طريق لوله هايـي به روي زميـن هدايت گـردد

مخزن سقف شناور داخلی ( Internal Floating Roof Tanks)

یک مخزن سقف شناور داخلی (IFRT)، هم دارای یک سقف ثابت دائمی و هم یک سقف شناور در داخل است. دو نوع مخزن سقف شناور داخلی وجود دارد: مخازنی که در آن سقف ثابت توسط ستون های عمودی درون مخزن پشتیبانی می شود و مخازنی با سقف ثابت خود نگهدارنده و بدون پشتیبانی داخلی ستون ها. مخازن ثابت سقفی که برای استفاده از سقف شناور مقاوم سازی شده اند از نوع اول هستند. مخازن سقف شناور خارجی که به مخزن های سقف شناور داخلی تبدیل شده اند معمولاً دارای سقف خود پشتیبانی می باشند. مخازن داخلی سقف شناور تازه ساخته شده ممکن است از هر دو نوع باشد. عرشه مخازن داخلی سقف شناور با سطح مایع بالا رفته و می افتد و یا مستقیماً روی سطح مایع شناور می شود ( تماسی) یا روی پونتونهایی قرار دارد که چند اینچ بالاتر از سطح مایع هستند (بدون تماس). اکثر سقف های شناور داخلی آلومینیومی که در حال کار هستند دارای عرشه های بدون تماس هستند. بیشتر عرشه های شناور تماسی داخلی که در حال حاضر در حال کار هستند از نوع پانل ساندویچ آلومینیومی یا از نوع فولاد پان هستند. سقف های سناور بدون تماس متداول ترین نوع فعلی مورد استفاده هستند. هر دو عرشه تماسی و غیر تماسی دارای مهر و موم های حاشیه ای و اتصالات هستند.

مخازن سقف شناور خارجی گنبدی ( Domed External Floating Roof Tanks)

مخازن سقف شناور خارجی (یا سرپوشیده) دارای نوع سنگین تری از ورقه شناور استفاده شده در مخازن سقف شناور خارجی هستند و همچنین یک سقف ثابت در بالای پوسته مانند مخازن سقف شناور داخلی هستند. مخازن سقف شناور خارجی گنبدی معمولاً متشکل از مقاوم سازی یک مخزن سقف شناور خارجی با سقف ثابت است. این نوع مخزن شباهت زیادی به مخزن سقف شناور داخلی با یک عرشه جوش خورده و یک سقف ثابت خود نگهدارنده دارد.

مخازن با فضای بخار متغیر ( Variable Vapor Space Tanks)

مخازن فضای متغیر بخار، مجهز به مخازن بخار قابل انبساط هستند تا نوسانات حجم بخار مربوط به تغییرات دما و فشار فشار را در خود جای دهند. اگرچه مخازن متغیر فضای بخار گاهی به طور مستقل مورد استفاده قرار می گیرند، اما به طور معمول به فضاهای بخار یک یا چند مخزن سقف ثابت متصل می شوند. مخازن سقف بالابر دارای سقفی تلسکوپی هستند که به راحتی در اطراف قسمت بیرونی دیواره مخزن اصلی قرار می گیرد. فضای بین سقف و دیوار توسط یک مهر و موم مرطوب، که یک دهانه پر از مایع است، یا یک مهر و موم خشک بسته می شود.

مخازن تحت فشار ( Pressure Tanks)

مخازن تحت فشار ظروف محصور شده ای هستند که برای نگهداری مایعات ، بخارات و گازها در فشار قابل توجهی بالاتر یا پایین تر از فشار محیط استفاده می شوند. آنها به طور گسترده ای در صنایع مختلف مانند صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، صنایع شیمیایی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرند. تجهیزاتی مانند راکتورها، فلش درام ها، جداکننده ها و مبدل های حرارتی نمونه هایی از مخازن تحت فشار هستند. هر مخزن تحت فشار باید در دما و فشار طراحی شده خود کار کند، که همان محدوده ایمنی مخزن تحت فشار است. طراحی، ساخت و آزمایش مخازن تحت فشار به طور گسترده توسط پرسنل آگاه انجام می شود و بر اساس مقررات اداره می شود زیرا انتشار تصادفی و نشت محتوای آن خطری برای محیط اطراف آن است. مخازن تحت فشار ممکن است براساس هدف یا هندسه آنها طبقه بندی شوند. اکثر مخازن تحت فشار برای استفاده های صنعتی هستند. برخی از مصارف بخش خصوصی شامل مخازن ذخیره آب گرم و سیلندرهای غواصی است. مصارف صنعتی مخازن تحت فشار شامل برج های تقطیر، مخازن هیدرولیکی و مهار گازهای مایع است.

انواع مخازن

مشخصات فنی مخزن سوخت یا تانکر سوخت

 • حجم مخزن
 • نوع سیال برای ذخیره سازی
 • جنس مخزن
 • نوع مخزن
 • محل قرار گیری مخزن

خرابی خطرناک مخازن

مهم ترین علل خرابی مخازن که سبب بسیاری از حوادث می شود اغلب ناشی از جوشکاری معیوب یا فولاد کم استاندارد است. اختراعات جدید حداقل برخی از مسائل رایج پیرامون مهر و موم مخازن را برطرف کرده است. مخازن ذخیره سازی همچنین یک مشکل دیگر را نیز دارند، به طور شگفت آور، هنگام خالی بودن. اگر از آنها برای نگهداری روغن یا فرآورده های نفتی مانند بنزین استفاده شده باشد، ممکن است با پر شدن فضا از هیدروکربن، جو مخازن بسیار منفجر کننده باشد. اگر عملیات جوشکاری جدید آغاز شود، جرقه ها می توانند به راحتی محتویات را آتش بزنند، و نتایج فاجعه بار برای جوشکارها به وجود می آید. این مشکل شبیه بنکرهای خالی کشتی های نفتکش است که اکنون برای جلوگیری از تجمع مواد منفجره از بقایا، باید از پتوی گاز بی اثر استفاده کنند.

راهنمای انتخاب مخازن ذخیره سازی مایعات

نقطه اشتعال کمتر از 21 درجه سانتیگراد بین 21 تا 55 درجه سانتیگراد بیشتراز 55 درجه سانتیگراد
قطر مخزن 3-12.5 متر مخزن سقف ثابت مخروطی با فشار بالا یا پایین مخزن سقف ثابت مخروطی فشار پایین مخزن سقف ثابت اتمسفریک
قطر مخزن بین 15-20 متر مخزن سقف ثابت مخروطی یا گنبدی با فشار بالا یا پایین / مخزن سقف شناور خارجی یا داخلی مخزن سقف ثابت مخروطی یا گنبدی با فشار پایین / مخزن سقف شناور خارجی یا داخلی مخزن سقف ثابت مخروطی یا گنبدی اتمسفریک
قطر مخزن بین 22.5-39 متر مخزن سقف ثابت مخروطی یا گنبدی با فشار پایین / مخزن سقف شناور خارجی مخزن سقف ثابت مخروطی یا گنبدی با فشار پایین / مخزن سقف شناور خارجی یا داخلی مخزن سقف ثابت مخروطی یا گنبدی اتمسفریک
قطر مخزن بین 42-72 متر مخزن سقف شناور بیرونی مخزن سقف شناور بیرونی مخزن سقف ثابت مخروطی یا گنبدی اتمسفریک (تا قطر 60 متر)

لیست قیمت و فروش مخزن سوخت در سایت اینرژی

فروشگاه اینرژی با ارائه انواع مخزن سوخت storage tank در تلاش است تا خرید انواع مخازن پرکاربرد حوزه صنایع سوهخت را برای کاربران تسهیل نماید. مخازن سوخت یکی از مهم ترین تجهیزات جایگاه سوخت می باشد. از این رو برای خرید تانکر سوخت باید دقت کافی به عمل آورده شود. این مجموعه به عنوان تامین کننده تخصصی انواع محصولات جایگاه سوخت، مجری انواع پروژه های سوختی از جمله، طراحی و تولید انواع خودروهای سوخت سیار، ترولی و دیسپنسرهای قابل حمل سوخت، طراحی و تولید جایگاه های سوخت کانتینری، طراحی و تولید سیستم های هوشمند کارت سوخت می باشد. به منظور دریافت مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع مخزن سوخت، مشخصات فنی و استعلام قیمت آن ها، با شماره های 09912055724، 88522276 021، 86121894 021 تماس حاصل فرمایید.

بهترین راه برای تعیین مخزن مناسب این است که در ابتدا سوالات زیر را در نظر بگیرید.

 • کاربرد: مخزن شما برای نگهداری چه نوع فرآورده ای به کار برده شده است؟
 • ظرفیت: حجم مورد نیاز برای ذخیره سازی سیال چقدر است؟
 • بودجه: میزان بودجه شما برای خرید مخزن چه مقدار است؟

لیست محصولات