مخزن زیر زمینی

مخزن سوخت نقشی بسیار مهم و حیاتی در نظام یک جایگاه سوخت دارد، هنگام احداث جایگاه سوخت باید توجه ویژه ای به مخزن ذخیره سوخت شود و لازم است با نظر کارشناسان خبره در این حوزه با توجه به تعداد دیسپنسر سوخت جایگاه و موقعیت جایگاه از لحاظ میزان فروش سوخت، از مخزنی با حجم قابل قبول و مناسب استفاده شود و همچنین محل قرارگیری مخزن با نظر کارشناسان تعیین شده و کلیه امور ایمنی و حفاظتی صورت گیرد و پس از انجام این امور مخزن آماده بهره برداری گردد.