فیلتر

فیلتر filter به منظور جداسازی ذرات معلق یا قطرات آب و سایر ضایعات موجود در سیال مورد استفاده قرار می گیرد.