پمپ مگنتی

پمپ مگنتی از سری پمپ های سانتریفیوژی می باشد که انتقال سیال را با ایجاد نیروی گریز از مرکز انجام می دهد.